ASOCIACIJOS „LIETUVOS GĖRIMAI“ ĮSTATAI          

 

+ I. BENDROJI DALIS

1.1. Asociacija „Lietuvos gėrimai“ (toliau vadinama Asociacija) – tai savarankiška, savanoriška Asociacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje, įsteigta Asociacijos narių – juridinių asmenų, užsiimančių nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamyba, importu, pardavimu, prekės ženklų atstovavimu ar teikiančių su nealkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba glaudžiai susijusias paslaugas. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija turi sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose kredito įstaigose, taip pat gali turėti sąskaitų užsienio valstybėse įregistruotuose bankuose ir/ar kreditų įstaigose teisės aktų nustatyta tvarka. Asociacija turi savo antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus, įstatymo numatytą veikimo iniciatyvos ir sprendimo priėmimo laisvę, taip pat teisę gauti paramą bei įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.

1.2. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

1.3. Asociacija yra pelno nesiekianti organizacija. Kitus Asociacijos veiklos ribojimus nustato Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas bei kiti teisės aktai.

1.4. Asociacijos pavadinimas – Asociacija „Lietuvos gėrimai“.

1.5. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.6. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

+ II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR RŪŠYS, ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:

* atstovauti nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamintojų, importuotojų, rdavėjų, prekės ženklų atstovų ar su šiomis veiklomis susijusių paslaugų teikėjų interesus, gaminant, importuojant ar parduodant nealkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikoje;

* koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovaujant Asociacijos narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

2.2. Asociacija, siekdama savo tikslų, gali:

2.2.1. Įgyvendinti programas, kuriomis siekiama optimizuoti Lietuvos Respublikos teisinę bazę, reglamentuojančią nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamybos, importo ir prekybos verslo vykdymą;

2.2.2. Šviesti Asociacijos narius ir asocijuotus narius, valstybės institucijų atstovus ir visuomenę apie nealkoholinius gėrimus, rengti konferencijas, pasitarimus, seminarus, stažuotes Lietuvos Respublikoje ir užsienyje bei kitus reginius;

2.2.3. Atstovauti Asociacijos narių ir asocijuotų narių interesus rengiant ir siūlant valstybinėms institucijoms su nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamyba, importu, prekyba bei kita Asociacijos narių veikla susijusių įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kitų norminių teisės aktų bei programų projektus, komentarus;

2.2.4. Inicijuoti ir plėtoti panaudotų daugkartinių ir vienkartinių pakuočių surinkimo, perdirbimo ir antrinio panaudojimo sistemos kūrimą;

2.2.5. Leisti įvairius informacinius biuletenius, katalogus, reklaminius ir kitus leidinius nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamybos, importo, realizacijos ir vartojimo klausimais;

2.2.6. Bendradarbiauti su analogiškomis asociacijomis Lietuvoje ir už jos ribų, palaikyti profesinius, dalykinius ryšius su kitais Lietuvos Respublikoje ar užsienyje veikiančiais juridiniais asmenimis, organizacijomis ir jų atstovais;

2.2.7. Rinkti, kaupti ir platinti Asociacijos nariams, asocijuotiems nariams ir partneriams bei visuomenei aktualią informaciją;

2.2.8. Atstovauti ir visomis galimomis teisinėmis priemonėmis ginti Asociacijos narių bei asocijuotų narių interesus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vietos savivaldos institucijose, įstaigose, giminingose kitų šalių organizacijose, atitinkamose užsienio šalių institucijose bei santykiuose su privačiais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2.2.9. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus;

2.2.10. Pirkti ir kitokiais būdais įgyti reikalingą savo veiklai turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti;

2.2.11. Naudoti Asociacijos lėšas įstatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

2.2.12. Skirti lėšų labdarai ir paramai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, kūno kultūrai ir sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties likvidavimui;

2.2.13. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai ir tikslams įgyvendinti;

2.2.14. Gauti lėšų ir kitokio turto iš Lietuvos bei tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų fizinių ar juridinių asmenų, gauti paramą;

2.2.15. Nustatyti Asociacijos nariams ir asocijuotiems nariams teikiamų paslaugų ir sutartinių darbų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

2.2.16. Reorganizuoti, pertvarkyti, būti kitų pelno nesiekiančių juridinių asmenų steigėju, steigti filialus ir/ar atstovybes, siekiančius pelno juridinius asmenis ir būti jų dalyviais, išskyrus juridinius asmenis, kurių atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota;

2.2.17. Skelbti konkursus projektams rengti bei kitus konkursus, susijusius su Asociacijos veikla;

2.2.18. Užmegzti tarptautinius ryšius, keistis delegacijomis, dalyvauti renginiuose užsienyje;

2.2.19. Jungtis į asociacijų sąjungas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;

2.2.20. Užsiimti kita visuomenei naudinga veikla.

2.3. Asociacija veikia renginių organizavimo, švietimo, kultūros, sporto, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo, mokymo, konsultavimo, paslaugų teikimo, leidybos ir kitose visuomenei naudingose veiklos srityse bei vykdo šią veiklą:

2.3.1. Analizuoja nealkoholinių gėrimų rinkos dinamikos, nealkoholinių gėrimų vystymosi Lietuvoje perspektyvas;

2.3.2. Koordinuoja nealkoholinių gėrimų ir sulčių įmonių veiksmus santykiuose su kitomis įmonėmis ir organizacijomis;

2.3.3. Palaiko ryšius su gamybinėmis, mokslinėmis, visuomeninėmis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, dalyvauja nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamybos pasiekimų tyrime;

2.3.4. Organizuoja tikslines parodas, muges, simpoziumus, konferencijas, stažuotes, probleminių mokslinių, techninių, gamybinių klausimų aptarimus ir specialistų apmokymą;

2.3.5. Rengia bei teikia su nealkoholinių gėrimų ir sulčių gamyba, importu, prekyba bei kita Asociacijos narių veikla susijusių įstatymų, nutarimų, įsakymų ir kitų norminių teisės aktų bei programų projektus, pasiūlymus ir komentarus;

2.3.6. Informuoja narius apie aktualius norminius teisės aktus, organizuoja komercines ir juridines konsultacijas ir narių teisinę gynybą;

2.3.7. Leidžia leidinius bei garso įrašus;

2.3.8. Formuoja nealkoholinių gėrimų kategorijos ir visos nealkoholinių gėrimų pramonės įvaizdį;

2.3.9. Teikia labdarą ir paramą;

2.3.10. Nuomoja nuosavybės ir kita teise priklausantį nekilnojamąjį turtą;

2.3.11. Tvarko nekilnojamąjį turtą už atlygį arba pagal sutartį;

2.3.12. Perka ir parduoda nuosavą nekilnojamąjį turtą;

2.3.13. Mažmeniniu būdu prekiauja leidiniais bei garso įrašais;

2.3.14. Organizuoja rinkos tyrimus, viešosios nuomonės apklausas ir reklamą;

2.3.15. Teikia užsakomąsias informacines paslaugas;

2.3.16. Švietimui būdingų paslaugų veikla;

2.3.17. Organizuoja kūrybinę, meninę ir poilsio veiklą;

2.3.18. Organizuoja ekskursijas;

2.3.19. Inicijuoja mokslinius tyrimus.

2.4. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų numatyta tvarka.

+ III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

3.1. Narystės Asociacijoje tipai:

– narys;

– asocijuotas narys;

– partneris;

– garbės narys.

3.2. Asociacijos nariu gali būti Lietuvos Respublikoje ir/ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, kurio pagrindinė vykdoma ūkinės veiklos rūšis yra nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba ir/ar nealkoholinių gėrimų arba sulčių prekės ženklų atstovavimas franšizės sutarties pagrindu bei juridiniai asmenys, kurių veikla ne tiesiogiai yra susijusi su nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba (pakuočių, žaliavų, įrangos tiekimas arba gamyba) ar prekyba. Asmenys, norintys būti Asociacijos nariais, turi raštu pareikšti savo norą ir per 15 dienų po sprendimo, kuriuo jie priimami į Asociacijos narius, sumokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį nario mokestį. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys.

3.3. Asocijuotu nariu gali būti Lietuvos Respublikoje ir/ar užsienyje registruotas juridinis asmuo, kurio viena iš vykdomų ūkinės veiklos rūšių yra nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba, prekės ženklų atstovavimas franšizės sutarties pagrindu arba pardavimas Lietuvos Respublikoje ar su tuo glaudžiai susijusi veikla. Asmenys norintys būti Asociacijos asocijuotais nariais turi laikytis šių įstatų ir raštu išreikšti savo norą.

3.4. Asociacijos partneris gali būti Lietuvos Respublikoje ir/ar užsienyje registruoti juridiniai asmenys, kurių veikla ne tiesiogiai yra susijusi su nealkoholinių gėrimų arba sulčių gamyba (pakuočių, žaliavų, įrangos tiekimas arba gamyba) ar prekyba, taip pat valstybės institucijos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos, kitos asociacijos ir kuris pasirašo partnerystės susitarimą su Asociacija.

3.5. Garbės nariu gali būti fizinis asmuo, Valdybos sprendimu pripažintas ypatingai nusipelniusiu nealkoholinių gėrimų pramonei ar Asociacijai.

3.6. Asocijuotiems nariams, partneriams ir garbės nariams galioja ta pati įstojimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka kaip ir Asociacijos nariams, tačiau jie nėra įpareigoti mokėti stojamojo bei nario mokesčio, jei Visuotiniu narių susirinkimo nėra nustatyta kitaip.

3.7. Valdybos sprendimu juridiniam asmeniu gali būti suteikta teisė tapti Asociacijos nariu.

3.8. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įstatų įregistravimo tampa jos nariais.

3.9. Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, jos Direktoriui pateikia atitinkamą prašymą raštu. Direktorius šį klausimą teikia svarstyti Valdybai.

3.10. Asmens, siūlomo skirti Asociacijos garbės nariu, kandidatūrą Valdybai teikia Direktorius.

3.11. Kandidatas Asociacijos nariu tampa nuo raštiško šio statuso patvirtinimo Valdybos posėdyje dienos. Nauji Asociacijos nariai priimami ne mažesne kaip 2/3 Asociacijos valdybos narių balsų dauguma.

3.12. Kandidatas, tapęs Asociacijos nariu, įsipareigoja laikytis Asociacijos įstatų bei mokėti metinį Asociacijos nario mokestį, tausoti Asociacijos turtą.

3.13. Asociacijos stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka įstatuose nenurodoma, ji tvirtinama Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, atskiru dokumentu.

3.14. Asociacijos narys bet kada gali išstoti iš Asociacijos, raštu pateikęs prašymą Direktoriui. Direktorius šį klausimą teikia svarstyti Valdybai. Asociacijos nariai išbraukiami iš narių sąrašo Valdybos sprendimu.

3.15. Jeigu Asociacijos narys dėl tam tikrų priežasčių negali dalyvauti Asociacijos veikloje ilgesnį nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį arba gali dalyvauti labai retai ir nereguliariai, jo Asociacijos nario statusas gali būti išlaikytas tik tuo atveju, jei jis pateikia prašymą Direktoriui, kuriame nurodo nedalyvavimo priežastis ir laikotarpį. Valdyba svarsto kiekvieną prašymą atskirai, nustato atitinkamą mokestį, kuris negali viršyti metinio nario mokesčio dydžio, ir Asociacijos nario statuso galiojimo sąlygas bei laiką.

3.16. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Valdybos sprendimu, jei:

3.16.1. Nesilaiko Asociacijos įstatų;

3.16.2. Nesumokėjo metinio nario mokesčio pagal Visuotinio narių susirinkimo nustatytą mokesčių mokėjimo tvarką, kai Asociacijos nariui buvo įteiktas raštiškas Valdybos raginimas ir mokestis nesumokamas per 1 (vieną) mėnesį nuo raginimo gavimo dienos;

3.16.3. Jo veikla nesuderinama su Asociacijos tikslais;

3.16.4. Kitais atvejais, kuriuos Valdyba pripažįsta svarbiais.

3.17. Pasibaigus narystei stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.18. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys, kuris įsipareigoja neplatinti ir neskelbti informacijos apie Asociacijos narius, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

+ IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

4.1. Asociacijos narių teisės:

4.1.1. Dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime;

4.1.2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis;

4.1.3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4.1.4. Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.1.5. Siūlyti asmenis į Asociacijos valdymo organus;

4.1.6. Reikšti savo nuomonę ir siūlymus visais Asociacijos veiklos klausimais;

4.1.7. Kurti ir siūlyti veiklos programas bei projektus;

4.1.8. Kitos teisės, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams bei Asociacijos įstatams.

4.2. Asociacijos narių pareigos:

4.2.1. Laikytis Asociacijos įstatų;

4.2.2. Laiku mokėti Visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;

4.2.3. Vykdyti Visuotinio narių susirinkimo, valdybos ir kitų organų nutarimus;

4.2.4. Būti tolerantišku Asociacijos narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę;

4.2.5. Dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose;

4.2.6. Padėti įgyvendinti Asociacijos tikslus, teikti Asociacijos organams bendrų tikslų įgyvendinimui reikalingą informaciją, išskyrus informaciją, kuri yra komercinė – gamybinė paslaptis.

4.3. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, Visuotinio susirinkimo protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Visuotinio susirinkimo, Valdybos, Asociacijos Direktoriaus ir kitų organų sprendimai, narių sąrašų ir kitų Asociacijos dokumentų.

+ V. ASOCIACIJOS ORGANAI

5.1. Aukščiausias Asociacijos organas – Visuotinis narių susirinkimas.

5.2. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba.

5.3. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Direktorius.

+ VI. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus, per 4 (keturis) pirmuosius mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams.

6.2. Apie šaukiamo eilinio ir neeilinio susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Asociacijos Direktorius praneša Asociacijos nariams elektroniniu laišku ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) dienų iki susirinkimo dienos. Visuotiniai narių susirinkimai protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, prie protokolo pridedamas Visuotiniame narių susirinkime dalyvavusių Asociacijos narių sąrašas.

6.3. Neeilinį Visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/2 Asociacijos narių, Valdyba, Asociacijos Direktorius arba revizorius.

6.4. Visuotinis narių susirinkimas:

6.4.1. Keičia Asociacijos įstatus;

6.4.2. Nustato Valdybos narių skaičių, skiria (renka) ir atšaukia Valdybos narius, Valdybos pirmininką;

6.4.3. Nustato Asociacijos nario stojamuosius bei metinius mokesčius, rinkliavas ir kitus ‎įnašus;

6.4.4. Tvirtina Asociacijos metinę finansų atskaitomybę;

6.4.5. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo);

6.4.6. Nustato uždavinius Valdybai;

6.4.7. Keičia Asociacijos buveinę;

6.4.8. Sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai skirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.6.5. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.6. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų „už“ negu „prieš“. Šių įstatų 6.4.1. ir 6.4.5. punktuose nurodyti sprendimai priimami ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

6.7. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 1 (vieną) mėnesį šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos nariai apie tai informuojami šių įstatų 6.2. punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki pakartotinio Visuotinio narių susirinkimo, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

6.8. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant įstatų 6.2. ir 6.7. punktuose numatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.

6.9. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys, Asociacijos Direktorius ar Valdyba.

+ VII. ASOCIACIJOS VALDYBA

7.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Valdybos narių skaičių nustato Visuotinis narių susirinkimas. Valdybą visuotinis narių susirinkimas renka 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Valdybos pirmininką visuotinis narių susirinkimas renka 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Pasibaigus Valdybos pirmininko kadencijai jis lieka Valdybos nariu iki Valdybos kadencijos pabaigos. Valdybos narių bei Valdybos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

7.2. Asociacijos narys gali deleguoti į Valdybos narius tik vieną asmenį.

7.3. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, prieš tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų.

7.4. Valdyba:

7.4.1. Priima sprendimą dėl juridinio asmens priėmimo į Asociacijos narius ir pašalinimo iš Asociacijos narių;

7.4.2. Renka ir atleidžia Direktorių;

7.4.3. Priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia filialų ir/ar atstovybių valdymo organus;

7.4.4. Vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus ir tvirtina veiklos programas, organizuoja Visuotinio narių susirinkimo numatytus reginius;

7.4.5. Ruošia įstatų pakeitimus ir juos pateikia svarstyti Visuotiniam narių susirinkimui;

7.4.6. Rengia Asociacijos planus ir kitus dokumentus, susijusius su Asociacijos veikla, tvirtina metinę išlaidų sąmatą;

7.4.7. Šaukia Visuotinius narių susirinkimus;

7.4.8. Pateikia konsoliduotas idėjas bei pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;

7.4.9. Analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia siūlymus Visuotiniam susirinkimui;

7.4.10. Pateikia pasiūlymus ir atsiliepimus Visuotiniam susirinkimui apie Asociacijos metinį balansą bei Asociacijos veiklos ataskaitą;

7.4.11. Koordinuoja Asociacijos veiklą;

7.4.12. Prižiūri mokesčių mokėjimo tvarką;

7.4.13. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.4.14. Svarsto bei tvirtina darbuotojų pareigybes, nustato jų pareigybinius atlyginimus;

7.4.15. Vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams bei šiems įstatams.

7.5. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus šių įstatų 3.11. punkte numatytą atvejį. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

7.6. Valdybos narys savo valia – už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

+ VIII. ASOCIACIJOS DIREKTORIUS

8.1. Asociacijos Direktorius yra vienasmenis valdymo organas. Asociacijos Direktorius renkamas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Savo veiklą Direktorius vykdo tol, kol Valdybos nebus išrinktas naujas Direktorius. Asociacijos Direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimais.

8.2. Asociacijos Direktorius:

8.2.1. Sudaro sandorius bei veikia Asociacijos vardu;

8.2.2. Atsako už Asociacijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

8.2.3. Atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose;

8.2.4. Atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

8.2.5. Priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

8.2.6. Organizuoja Asociacijos veiklą;

8.2.7. Parengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veikos ataskaitą;

8.2.8. Skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.2.9. Atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui;

8.2.10. Koordinuoja naujų narių įstojimo tvarką;

8.2.11. Savo kompetencijos ribose tvarko Asociacijos lėšas ir turtą;

8.2.12. Vadovauja Asociacijos darbuotojams, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Asociacijos veiklą;

8.2.13. Praneša Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

8.2.14. Organizuoja ir tvarko Asociacijos narių apskaitą;

8.2.15. Atsako už kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose bei šiuose įstatuose Asociacijos Direktoriaus kompetencijai priskirtų pareigų vykdymą.

+ IX. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR TURTAS, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

9.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jis gali būti įgytas už Asociacijai priklausiančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ir kitokiu būdu.

9.2. Asociacijos lėšas sudaro:

9.2.1. Asociacijos narių mokesčiai, stojamieji ir kiti įnašai bei rinkliavos;

9.2.2. Lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;

9.2.3. Fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paramos organizacijų ir labdaros bei paramos fondų paaukotos ar programoms vykdyti neatlygintai perduotos lėšos bei turtas;

9.2.4. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

9.2.5. Kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

9.3. Asociacijos lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Asociacijos lėšas ir jos turtą kaupia bei naudoja, taip pat Asociacijos turtą valdo ir juo disponuoja Asociacijos Direktorius savo kompetencijos ribose.

9.4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusios organizacijos nurodytais tikslais, jeigu organizacija tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodamas asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose įstatuose nurodyta, tikslams.

9.5. Asociacija laiko savo pinigines lėšas kredito įstaigose ir atlieka visas kasos ir atsiskaitomąsias operacijas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatyta tvarka.

9.6. Asociacija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę, buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatyta tvarka.

9.7. Asociacijos lėšos ir turtas negali būti skirstomi Asociacijos nariams ir valdymo organams, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

9.8. Asociacijos direktorius privalo periodiškai (ne rečiau kartą per metus) organizuoti veiklos patikrinimus. Tai turi atlikti revizorius, kurį renka visuotinis narių susirinkimas 3 metams. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą, arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.

9.9. Revizorius privalo:

9.9.1. tikrinti (ne rečiau kartą per metus) Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

9.9.2. visuotinio narių susirinkimo, Valdybos ar direktoriaus pavedimu atlikti Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

9.9.3. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime, Valdybai arba direktoriui pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

9.9.4. visuotiniame narių susirinkime pateikti Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

9.9.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

+ X. ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITA

10.1. Asociacijos Direktorius iki gegužės 1 d. kasmetiniam eiliniam Visuotiniam narių susirinkimui turi parengti ir patekti praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitai būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

10.2. Asociacijos veikos ataskaitoje turi būti nurodyta:

10.2.1. Informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nurodytus veiklos tikslus:

10.2.2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

10.2.3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;

10.2.4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

+ XI. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

11.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti Asociacijos pavadinimas ir atitinkamai žodis „filialas“ arba „atstovybė“. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

11.3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu subsidiariai.

11.4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.

11.5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas.

11.6. Valdyba, priėmusi sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą, paskiria atsakingą asmenį veiklos nutraukimo procedūrai atlikti. Apie sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą vieną kartą viešai skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“.

+ XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMAS

12.1. Asociacijos įstatai keičiami Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių didesne nei 2/3 balsų dauguma.

12.2. Naujos redakcijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistą Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

+ XIII. ASOCIACIJOS VIEŠOS INFORMACIJOS SKELBIMAS

13.1. Asociacijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Asociacijos kolegialių organų sprendimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami Asociacijos tinklalapyje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kiti pranešimai yra pateikiami asmeniui pasirašytinai arba siunčiami jam registruotu laišku. Asociacijos pranešimai yra skelbiami/ pateikiamai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų terminų. Už savalaikį pranešimų išsiuntimą/ paskelbimą atsako Asociacijos Direktorius.